Kivelä Suvi & Ahola Sakari

Elämää nivelvaiheissa. Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy. VaSkooli-projektin loppuraportti.

(Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE ja VaSkooli-projekti. 2007)

Turun ja Salon seutukunnissa toteutetun VaSkooli-projektin tavoitteena on ollut ehkäistä nuorten syrjäytymistä koulutuksesta uudenlaisten tukipalveluiden ja tehostetun ohjauksen keinoin. Tavoitteena on ollut ns. koulutustakuu, eli jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle tulisi löytyä toisen asteen koulutuspaikka taikka muuta tuettua toimintaa.

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus toteutti hankkeen osana tutkimuksen, jossa tarkasteltiin nuorten syrjäytymistä ja VaSkoolin toimien vaikuttavuutta. Tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä syrjäytymisen mekanismeista, nuorten elämänkulun ja koulutusurien kytkennöistä sekä koulutustakuun toteutumisen edellytyksistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhtäältä nuorten omia näkemyksiä kouluttautumisesta, koulutusjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista sekä työn maailmasta. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin nuorille apua ja ohjausta antaneita osahankkeiden työntekijöitä. Näin saatiin kokonaiskuva nuorten tilanteesta sekä toimivista tavoista ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Tutkimus osoittaa, että mahdollisimman varhainen puuttuminen, oikein mitoitettu ja kohdennettu apu, nuorten ehdoilla toimiminen sekä koulutuksen ja työn nivelvaiheen aukkokohtien paikkaaminen moniammatillisen yhteistyön ja verkostoitumisen keinoin ovat se resepti, jolla nuorten syrjäytymiseen voidaan puuttua.