Galli Loretta & Ahola Sakari

Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen.

Report 77. 2011. Tämä raportti summaa RUSE:n monivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli selvittää tutkinnonuudistuksen vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista erityisesti opiskelijanäkökulmasta. Tutkimuksessa seurattiin syksyllä 2005 aloittaneita yliopisto-opiskelijoita opintojen alkuvaiheesta kandidaatin tutkinnon suorittamiseen ja edelleen sen jälkeisiin aikoihin, aina syksyyn 2009 saakka. Kysymykset opintojen etenemisestä ja pitkittymisestä ovat olleet kansallisen Bologna-agendan keskiössä. Tavoite lyhentää opintoaikoja ei kuitenkaan ole toteutunut. Seurantatutkimuksen tavoittamista opiskelijoista kolme viidestä oli suorittanut kandidaatin tutkinnon syksyyn 2009 mennessä, eli noin neljässä vuodessa. Lopuilla on ollut joko erilaisia ongelmia opinnoissaan, tai he ovat suosiolla valinneet rauhallisemman opiskelutahdin. Opiskelijan polku alkuperäisestä päätöksestä hakeutua yliopisto-opintojen pariin ja siitä edelleen tutkinnon suorittamiseen on paitsi pitkä myös monen toisiinsa kietoutuneen tekijän muodostama kokonaisuus, jossa yhdistyvät niin opiskelijaan itseensä kuin ulkopuolisiin tekijöihin liittyvät asiat. Sen toimintamekanismit ovat moninaiset, eikä siihen voi kovin yksinkertaisilla ja suoraviivaisilla kontrollitoimilla helposti vaikuttaa.