Suomenkieliset julkaisut

Kinos, S. 2020. Sosionomit (ylempi amk) muuttuvilla työmarkkinoilla: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään, osaaminen ja toimintaympäristön haasteet. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, osa 492. (väitöskirja koulutussosiologia). 215 s. linkki.
Saikkonen, L. & Spoof, J. 2020. Työelämän digitaitoja tutor-mallilla: Digitutor-hankkeen loppuraportti. Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 82 s. linkki.
Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T. & Viteli, J. 2020. Digiajan peruskoulu II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17. Helsinki. linkki.
Ahola, S. & Spoof, J. 2019. Todistusvalinnat ja opintojen nopeuttamispolitiikka - tapaus kauppatiede. Tiedepolitiikka 44 (1): 7-22.
Kaarainen, M.-T.; Saikkonen, L. & Kaarakainen, S.-S. 2019. Tulevaisuuden osaajia varttumassa? Peruskoulun päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden ohjelmointitaidot. Kasvatus 50 (3) 226-241.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2019. Pelaamisen ja sosiaalisuuden ympärille muodostuvat kolmannet tilat – nuorten teknologian käyttötavat ja vapaa-ajan harrasteet. Nuorisotutkimus 37 (1): 20–37.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2019. Tekniikan alojen opiskelijoiden digitaaliset valmiudet suhteessa työelämän ja opintojen muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21(4): 26–44.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2019. Tulevaisuuden toivot - Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteinä. Teoksessa: Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. Vuosikirja 2018, Tampere: Media ja viestintätieteellinen seura ry., s. 235-254.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Suomalaisprofessoreiden tieteellisten julkaisujen kansainvälinen taso yhteiskunta-, kasvatus- ja taloustieteissä. Tiedepolitiikka 44 (1): 23-34. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa. Talous & Yhteiskunta 47 (2): 2-8. linkki.
Maunu, A. 2019. Työelämä on ammattikoulutuksen ihailun kohde ja vaikea kumppani. Ilmiö - sosiologinen media kaikille. linkki.
Saikkonen, L. & Alanne, E.-L. 2019. ”Mitä vanhemmaks mennään, sitä huonommaks yleensä menee” – Metallialan johtajien näkemykset eri-ikäisten työntekijöidensä digitaidoista. Teoksessa: M. Tammelin ja K. Otonkorpi-Lehtoranta (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2018: Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 7/2019, Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskus, s. 120–129. linkki.
Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2019. Digiajan peruskoulu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019.56 s. linkki.
Ahola, S. & Spoof, J. 2018. Mikä olisi paras tapa valita korkeakouluopiskelijat? - opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvän keskustelun jakolinjat. Tiedepolitiikka 43 (3): 7-21.
Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2018. Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018.128 s. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa? Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä. AFinLAn vuosikirja 75 (1): 22-40. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä. Media & Viestintä 41 (4): 235-254. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta. Niin&Näin Nro 99 (4): 79-86.
Maunu, A. 2018. Arjen rytmit ja yhteisöt – ammattiin opiskelevien hyvä elämä ja haalistuva individualismi. Nuorisotutkimus 36 (1): 3-21.
Maunu, A. 2018. Pitää tietää ite – pohdinnan herättelystä toimijuuden tukemiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoksessa: M. Kolehmainen & J. Kuivakangas (toim.): Sitä samaa(ko)? Päihdekasvauksen soundcheck. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, p. 46-54. linkki.
Maunu, A. 2018. Koulutuksen kaksoistavoite ja miten se toteutetaan. Teoksessa: R. Alarova, M. Aaltola, S. Purontaus, M. Gripenberg, J. Kosunen, H. Pölönen & R. Sivonen (toim.) SAJO 50 vuotta: Ammatillinen koulutus eilen, tänään ja huomenna. Tampere: Pieni viestintätoimisto, p. 24–25.
Maunu, A. 2018. Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä. Tapaustutkimus ammatillisista opiskelijaryhmistä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2018, vol. 19: 9-42. linkki.
Maunu, A. 2018. Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 70-87.
Maunu, A. & Kiilakoski, T. 2018. Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa. Aikuiskasvatus 38 (2): 112-129.
Maunu, A. & Tapani, A. 2018. Käytännön ja vuorovaikutuksen tarve. Kuinka ammatilliset opettajat arvioivat omaa opettajankoulutustaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 27-50.
Saikkonen, L. 2018. Hakulausekkeen muodostamisen vaikeus – nuorten ja opettajien taidot testissä. Informaatiotutkimus 37 (1): 17-34. linkki.
Saikkonen, L.; Mäkinen, M. & Alanne, E.-L. 2018. Digitalisaation haasteista digitutor-malliin – metallialan tuotantotyöntekijöiden tietotekniikkaan liittyvät osaamispuutteet ja kehittämistarpeet. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35. linkki.
Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2017. Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja. Tiedepolitiikka 42 (2): 58-61.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2017. Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S.; Tanhua-Piiroinen, E.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2017. Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017.66 s. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s 4-15. linkki.
Katainen, A. & Maunu, A. 2017. Muutakin kuin tietoa. Terveyskäyttäytymisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa: S. Karvonen, L. Kestilä & T. Mäki-Opas (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus, p. 143-157.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. Politiikka 59 (4): 250–263.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Suomen korkeakoulutus on yhä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tieto & Trendit - talous ja hyvinvointikatsaus. 20.12.2017. linkki.
Mäkinen, M.; Saikkonen, L.; Muhonen, M. & Sihvonen, M. 2017. Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa. Työelämän tutkimus 15 (2): 172-179.
Saikkonen, L. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.
Saikkonen, L. & Muhonen, M. 2017. Työelämän ICT-taidot kaupan alalla. Loppuraportti. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto.53 s. linkki.
Saikkonen, L.; Muhonen, M.; Mäkinen, M. & Sihvonen, M. 2017. Kaupan alan työntekijöiden digitaidot testissä – jäävätkö rivityöntekijät digitalisoituvan työelämän jalkoihin? Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 29-35. linkki.
Vainio, J. & Holmberg, K. 2017. Tieteellisten julkaisujen verkkohuomio – “pintahörinää” vai vaikuttavuutta? Tiedepolitiikka 42 (2): 36-47.
Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2016. Valmennuskurssit – välttämätön paha vai jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Tiedepolitiikka 41 (4): 61–67.
Kaarakainen, M.-T. & Hutri, H. 2016. Participating with a Real Name, a Nickname or by Being Anonymous? – Anonymous and Identifiable Users' Skills and Internet Usage Habits. Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 22. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 40-48. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Muhonen, M. 2016. Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot. Teoksessa: S. Pihlajaniemi, N. Haltia, M. Ranta, A. Saaranen-Kauppinen & I. Väänänen (toim.) Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 6-18. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen taso on väitettyä parempi – mahdollisuuksien tasa-arvo ja korkea osaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1): 87-96. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Korkeakoulutuksen kansainvälisen tason mittaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3): 357-358. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Artukka, K. 2016. Suomalaisyliopistot, tutkimus ja maailman kärki? Reunamerkintöjä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ”uusiin avauksiin”. Tiedepolitiikka 41 (1): 7-17.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Nurmi, J. 2016. Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184. linkki.
Maunu, A. 2016. Ungas drickande och törsten efter det sociala. Ikaros 1–2.16: 20–22.
Maunu, A. 2016. Johdatus kohtaamiseen. Nuorisotutkimus 34 (2): 67-72.
Maunu, A.; Katainen, A.; Ojajärvi, A. & Perälä, R. 2016. Terveys ja sosiaaliset erot. Mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3): 188–200.
Ahola, S. 2015. Koulutusekspansio ja tasa-arvopolitiikan uusi nousu Suomessa. Teoksessa: H. Aittola & J. Ursin (toim.) Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 29-50.
Ahola, S.; Saikkonen, L. & Valkoja-Lähteenmäki, L. 2015. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus.122 s. linkki.
Ahonen, S.; Bernelius, V.; Kalalahti, M.; Kivinen, O.; Rinne, R. & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teoksessa: N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen & T. Karjalainen (toim.) Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:8. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 42–49. linkki.
Hedman, J. & Artukka, K. 2015. Tutkimuksen varaan rakentuvan toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen alakohtainen analyysi. Teoksessa: Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 205–219. linkki.
Holmberg, K.; Didegah, F.; Bowman, T. & Kortelainen, T. 2015. Measuring the societal impact of open science – Presentation of a research project. Informaatiotutkimus 34 (4). linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2015. Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä. Teoksessa: Marko Kuuskorpi (toim.) Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Julkaisu 2015:1, Kaarina: Kaarinan kaupunki, 46-64. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2015. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34 (4), 1–15. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Hutri, H. 2015. Pelit ja pelaaminen sosiaalisena oppimisympäristönä. Teoksessa: R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J.T. Harviainen, U. Friman, J. Arjoranta (Toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto, 11-39. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2015. Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1): 64-71. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2015. Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52 (1): 4–18.
Muhonen, M.; Kaarakainen, M.-T. & Savela, J. 2015. Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä? Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 56-64. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Nuorisotyö tukemaan nuorten IT-taitojen oppimista. Teoksessa: H. Laurila & L. Tuuttila (toim.) Verkko nuorisotyössä - Nuorisotyö verkossa. Helsinki: Verke –Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 50-53.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 10. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 13-19. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Verkkolukeminen ja uudet lukemisympäristöt. Virke, 3/2014, 8-12.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2014. Kansainvälisissä yliopistorankingeissa ja kärkitutkimuksessa menestyminen – ei-englanninkielisten maiden erityistarkastelu. Tiedepolitiikka 39 (1): 7-14.
Kivinen, O.; Kaarakainen, M.-T. & Anttila, A. 2014. Erot hypertekstien ja lineaaristen verkkotekstien opiskelutavoissa sekä luetun ymmärtämisessä. Kasvatus 45 (2): 167-181.
Kuusisto, K. 2014. Hyöty ja huvi – kaupallisten pelien anti opetuspeleihin. Teoksessa: J. Suominen, R. Koskimaa, F. Mäyrä, P. Saarikoski, O. Sotamaa (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2014, Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere:Tampereen yliopisto. 88-96. linkki.
Ahola, S. & Anttila, A. 2013. Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Tilannekatsaus maaliskuu 2013. Muistiot 2013:2. Opetushallitus.52 s. linkki.
Ahola, S. & Tolonen, J. 2013. Katsaus koulutusalan periytymiseen suomalaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Tiedepolitiikka 38 (3): 47-56. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2013. E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Tervahartiala, K. 2013. Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö. Nuorisotutkimus 31 (2): 20–33. linkki.
Kivinen, O. 2013. Koulutusmahdollisuudet yhdenvertaistuvat ja korkeakoulut naisvaltaistuvat. Teoksessa: M. Wiberg (toim.) Opiskelu yliopistossa. Turku: Turun yliopisto, 44–62.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33. linkki.
Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. väitöskirja. 315 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 79. linkki.
Reunanen, L. 2013. Nuorten osallisuuden ja osaamisen edistäminen vapaa-ajan toiminnassa - NOTKE-hankkeen hyvät käytännöt. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 53 s. linkki.
Ahola, S. 2012. Mitä on evidence-based policy? Esimerkkinä opintojen pitkittymiskeskustelu. Kasvatus 43 (5): 550-556. linkki.
Ahola, S. 2012. Yliopisto-opintojen pitkittyminen korkeakoulupoliittisena ongelmana. Teoksessa: Aittola, Helena & Saarinen, Taina (toim.) Kannattaako korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI kansallisesta symposiumista 22.–23.8.2011. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 73–91.
Kataja, K. 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE,. väitöskirja. 201 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 78. linkki.
Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2012. Opetusta eriyttävä digitaalinen ReadIT-opetusohjelma lukemisstrategioiden harjaannuttamisessa. Kasvatus 43 (4): 361–374. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. linkki.
Kivinen, O.; Lindberg, M. & Hedman, J. 2011. Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot. linkki.
Ahola, S.; Kaipainen, P.; Koistinen, O. & Nyyssölä, K. (toim.) 2011. Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 20 €. 282 s. tiivistelmä.
Aminoff, R. 2011. Intian korkeakoulutuksen ajankohtaiset teemat. linkki.
Kaipainen, P. 2011. Noviisista mestariksi vai ikuinen oppipoika? — Tutkijaksi kasvaminen ja työelämään integroituminen. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 169-181.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2011. Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi – korkeakoulupolitiikan dilemma?”. Yhteiskuntapolitiikka 76 (6): 687-691. linkki.
Lindberg, M. 2011. Koulutusohjelmavaihtoehdot ja korkeakoulusta työelämään siirtyminen Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Yhteiskuntapolitiikka 76 (1): 65-73.
Nurmi, J. 2011. Managerointipuhe ja tutkijantodellisuus: tapaus maisterien työuran pidentäminen. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 245-250.
Piiroinen, T. 2011. Emergentit tasot deweyläisen pragmatistin näkökulmasta. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 136-165.
Ahola, S. & Galli, L. 2010. Nuorten koulupudokkaiden ja heidän ohjaajiensa syrjäytymispuheen ulottuvuudet. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (toim.). Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 132-143. linkki.
Honkanen, V. 2010. Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. väitöskirja. 271 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 75. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2010. Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa. linkki.
Ahola, S. 2009. Johan on markkinat – eli pitäisikö rankinglistat rankata? Teoksessa: Aarrevaara T. & Saarinen T. (toim.) Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 101-120.
Ahola, S. & Galli, L. 2009. Koulutustakuusta ohjaustakuuseen – nuorten koulupudokkaiden nivelvaiheohjauksen kehittäminen. Kasvatus 40 (5): 394–406. linkki.
Ahola, S.; Galli, L. & Ikonen, S. 2009. Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. linkki.
Galli, L. & Ahola, S. 2009. Urkeneeko ura? Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutusmotiivit ja urakehitys. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkoston artikkelipankki. linkki.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2009. Sukupuolten keskinäissuhteet korkeakoulutuksessa ja työmarkkinoilla. Eurooppalainen vertailu Yhteiskuntapolitiikka 74 (2): 149-157. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2009. Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008. linkki.
Lahti, I. & Ahola, S. 2009. Bolognan prosessin tavoitteet ja korkeakouluopiskelun todellisuus — arvioita kolmannen vuoden väliasemalla. Tiedepolitiikka 34 (1): 39-52.
Lindberg, M. 2009. Opiskeluajat ja siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään. (Study times and transition from higher education to work). Tiedepolitiikka, 2: 27–33.
Ojala, K. & Ahola, S. 2009. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla. Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus. Projektin väliraportti 03/09. linkki.
Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. väitöskirja. 329 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 74. linkki.
Ahola, S. 2008. Laatua yliopistokoulutukseen – pitäisikö yliopisto-opiskelijoilla olla oma PISA-tutkimus. Mania 9/2008, 34.
Ahola, S. 2008. Duaalimalli porskuttaa – näkökulmia korkeakoulutukseen. KeVer verkkolehti 7 (2). linkki.
Ahola, S.; Galli, L. & Kivelä, S. 2008. Suuri opiskelijakysely 2008. Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden käsityksiä opiskelusta ja oppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä ohjauksesta ja opiskelun tukipalveluista. linkki.
Honkanen, V. 2008. Ammattikorkeakoulusta yrittäjäksi. Yrittäjyyden yksiköistä valmistuneiden koulutuskokemukset, yrittäjäurat ja menestyminen. linkki.
Kilpinen, E.; Kivinen, O. & Pihlström, S. (toim.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus. 295 s. tiivistelmä.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2008. Kehollisesta osaamisesta kielelliseen tietoon: Metodologinen relationalismi ja pragmatismin perintö. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & S. Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 185–208.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten tutkia eriarvoisuutta koulutusmahdollisuuksissa? Kasvatus 39 (5): 505–510.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Janus 16 (2): 185-190. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006. linkki.
Kivinen, O.; Kilpinen, E. & Pihlström, S. 2008. Johdanto In: Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (eds.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 7–17.
Ojala, K. & Ahola, S. 2008. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeiluista kokemuksiin. Teoksessa: Maijala, H. & Levonen, J. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Osaamisen ennakointi ja tulevaisuuden haasteet. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 117-134.
Ahola, S. & Hukka, A. 2007. Kohti kandidaatin tutkintoa – Bolognan prosessin dilemmoja ja mahdollisuuksia. Kasvatus 38 (1): 59-62.
Ahola, S. & Mikkola, J. 2007. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. RUSEn raportti 62. linkki.
Aro, T. 2007. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. väitöskirja. 324 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 69. tiivistelmä.
Kivelä, S. & Ahola, S. 2007. Ennaltaehkäisyä vai syttyneiden roihujen sammuttamista? VaSkooli-tutkimushankkeen 2. osaraportti. linkki.
Kivinen, O. 2007. Korkeakoulutus ja tiedepolitiikka. In: R. Santti & E. Heikkinen (toim.) Keskusteluja tiedepolitiikasta iltapäivällä. Turku: Kirja-Aurora, 43-51.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi. Sosiologia 44 (2): 95–108. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä. Vastine Tuukka Kaidesojalle. Sosiologia 44 (3): 250-252. linkki.
Ahola, S. 2006. Bolognan juna ja junan ohjaus, eli voiko kehitystä suistaa raiteiltaan. Teoksessa: Aarrevaara, T. & Herranen, J. (toim.): Mikä meitä ohjaa. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 65-83.
Kanervo, O. 2006. Korkeasti koulutetut ja työ. Valintojen rationaalisuus eurooppalaisessa vertailussa. väitöskirja. 232 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 68. tiivistelmä.
Kivelä, S. & Ahola, S. 2006. Koulutusyhteiskunnan syrjäpoluilla. VaSkooli-tutkimushankkeen 1. osaraportti. linkki.
Kivinen, O. 2006. Habitukset vai luontumukset? Pragmatistisia näkökulmia bourdieulaisittain objektiiviseen sosiologiatieteeseen. In: S. Purhonen & J.P. Roos (eds.) Bourdieu ja minä. Tampere: Vastapaino, 227-266.
Kivinen, O. 2006. Koulutuspolitiikka In: J. Saari (toim.) Suomen Malli — Murroksesta Menestykseen? Helsinki: Yliopistopaino, 205-226.
Ahola, S. 2005. Matkalla Meritokratiaan? Koulutuksen rooli sosiaalisen liikkuvuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Teoksessa: Räsänen, P., Anttila A.-H. & Melin H. (toim): Tutkimusmenetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja välineet. Jyväskylä: PS- kustannus, 237-255.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Kritiikki vailla näyttöjä. Tieteessä Tapahtuu 23 (7): 49-51. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Jos tulokset eivät miellytä, riko peili. Tieteessä Tapahtuu 23 (5): 43-47. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus. Tieteenaloittainen analyysi. Tieteessä tapahtuu 23 (2): 26-32. linkki.
Kivinen, O. & Poikus, P. 2005. Oppineiden privilegiot ja yliopistojen oikeuttaminen. Perustamisasiakirjat 1200-luvulta 2000-luvulle. Historiallinen aikakauskirja 103 (2): 181-196. linkki.
Kivinen, O. & Rinne, R. 2005. Koulu toimintaympäristönä. Toimintaympäristö ja yksilön dispositiot. Pyskologia 40 (4): 459-465. linkki.
Lindberg, M. 2005. ”Pragmatistinen menetelmä kirja”, arvio Andrew Abbottin kirjasta ”Methods of discovery. Heuristics for the Social Sciences”. (Book review of Andrew Abbott’s ”Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences”). Sosiologia 42 (4): 333–334.
Lindberg, M. 2005. “Prosessin ja narratiivin merkitys sosiologiassa”, arvio Andrew Abbottin kirjasta ”Time Matters – On Theory and Method. (Book review of Andrew Abbott’s ”Time Matters – On theory and Method). Sosiologia 42 (1): 80–81.
Ahola, S. 2004. Yhteishausta yhteisvalintaan. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Selvitysmiehen loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:9 . Helsinki.
Ahola, S. 2004. Korkeakoulutus ja työelämä – lähtökohtia ilmiöön ja sen tutkimiseen. Teoksessa: Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim): Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Juva: PS kustannus, 15-36.
Lindberg, M. 2004. Statussekvenssien vertaaminen toisiinsa: optimal matching –analyysi yhdeksän Euroopan maan maisterien työmarkkinahistorioista. (“Comparing Status Sequences: Optimal Matching Analysis of the Labour Market Histories of People with Masters’ Degree in Nine European Countries”). Sosiologia, 41(3): 195–211.
Ahola, S. 2003. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Selvitysmiehen väliraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:29. Helsinki.
Kivinen, O. 2003. Hyvät ja pahat — J.P. Roos luokittelijoiden luokittelijana. Tieteessä tapahtuu 21 (6): 51-52. linkki.
Kivinen, O. 2003. Lukemalla pragmatisteja enemmän luulee vähemmän. Tieteessä tapahtuu 21 (5): 50-52. linkki.
Kivinen, O. 2003. Yhteiskuntatieteilijät evoluutioteorian asialla. Tieteessä tapahtuu 21(3): 48-50. linkki.
Kivinen, O. & Ahola, S. 2003. Tutkijakoulutuksella vahvuutta korkeakoulututkimukseen. Korkeakoulutieto 2 (3-4): 42-44.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2003. Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin. Psykologia 38 (1): 4-11. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Mäkelä, K. 2003. Tavoitteena täystyöllisyys — suomalainen työvoima riittää Suomen tarpeisiin. Yhteiskuntapolitiikka 68 (4): 369-378. linkki.
Kokko, A. 2003. Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. (väitöskirja). Helsinki: SEFE. 354 s. tiivistelmä.
Kokko, A. 2003. Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. väitöskirja. tiivistelmä.
Ahola, S. 2002. Suliko ylioppilassuma? Spektri 1/2002, 41-42. Opetushallitus.
Ahola, S. & Välimaa, J. 2002. Mitä on korkeakoulututkimus? Teoksessa S. Ahola & J. Välimaa (toim.): Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Ahola, S. & Välimaa, J. (toim.) 2002. Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.198 s. tiivistelmä.
Junttila, N.; Kaarakainen, M.-T.; Neitola, M.; Salminen, T.; Talo, J. & Votkin, H. 2002. Lasten minäkäsitys ja käyttäytymispiirteet. Teoksessa Laine, K., Neitola, M. & Talo, J. (toim.). Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia - Research on educational sciences 11, 51-94.
Kivinen, O. 2002. Korkeakoulutus ja talouden kasvu. Kanava 30 (7): 466-468.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2002. Yhdenmukaista korkeakoulutusta erilaisille eurooppalaisille? Korkeakoulutus ja työ kymmentä maata vertailevan tutkimuksen valossa. Kasvatus 33 (4): 363-382. linkki.
Kivinen, O.; Nurmi, J. & Kanervo, O. 2002. Maisteriopista työuralle. Suomalaiset korkeakoulutetut eurooppalaisessa vertailussa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 94. Helsinki: Opetusministeriö.87 s.
Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Ahola, S. 2002. Tasa-arvon tavoittelusta markkinoiden puristukseen. Nuorten koulutus ja koulutuspolitiikka. In: H. Silvennoinen (Ed.) Nuorisopolitiikka Suomessa. 1960-luvulta 2000-luvulle. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 61-85.
Naumanen, P. 2002. Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. väitöskirja. 346 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 57. tiivistelmä.
Peltomäki, M. 2002. Maan keskellä Mammonan vuori - Suomalaisen yrittämisen henki. väitöskirja. 252 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 58. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. 2002. Koulutus marginalisaation hallintana. Helsinki: Gaudeamus.väitöskirja. 244 s. tiivistelmä.
Garam, I. & Ahola, S. 2001. Suuntana tulevaisuus. Tutkimus varsinaissuomalaisten abiturienttien koulutustoiveista, -suunnitelmista sekä niiden taustalla olevista käsityksistä. Turku: Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja. 127 s. tiivistelmä.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2001. Opiskelu maksaan vaivan. Suomen korkeakoulutus eurooppalaisessa vertailussa. Yliopistotieto 29 (3-4): 46-52.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Korkeakoulutuksessakin opitaan tekemällä. Postmodernista yliopistokritiikistä pragmatistiseen toimintaan. Yhteiskuntapolitiikka 66 (5): 403-414. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Pragmatismin deweyläis-rortylaiset näkökulmat. Nuorisotutkimus 19 (3): 66-69.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa. Sosiologia 38 (4): 249-259. linkki.
Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, J. 2001. Miten urheilukulttuuri leviää: britit eurooppalaisen jääkiekkoilun tiennäyttäjinä. In: J. Korpela, T. Hämynen, & A. Nevala (toim.) Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa. Professori Antero Heikkiselle 60-vuotispäivänä omistettu juhlakirja. Joensuu: Studia Carelica Humanistica 16. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 157-170.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY. 196 s. tiivistelmä.
Metsä-Tokila, T. 2001. Koulussa ja Kentällä. Vertaileva tutkimus huipulle tähtäävän urheilun ja koulutuksen yhdistämisestä. väitöskirja. 337 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 55. tiivistelmä.
Ahola, S. 2000. Takuulla tavoitteeseen. Kasautuuko hyväosaisuus valmennuskursseilla? Yliopistotieto 28 (1): 55-58.
Ahola, S.; Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2): 63-72.
Kaipainen, P. 2000. Korkeat virkamiehet vieraisilla. Yliopistotieto 39 (14): 22.
Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulussa ja työssä oppimisen ehdot ja mahdollisuudet. Aikuiskasvatus 20 (4): 306-315. linkki.
Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutushyvän jakautuminen: koulutuksen vaikuttavuusmekanismit. In: R. Raivola (ed.) Vaikuttavuutta koulutukseen. Suomen Akatemian julkaisuja 2/00, 51-69.
Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2000. Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo. Sosiologia 37 (1): 61-63. linkki.
Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, T. 2000. Kylmä kiekkosota - Kaksi mannerta kaksi kulttuuria. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 51. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura ry.154 s. tiivistelmä.
Raitanen, A. & Kokko, A. 2000. Miten tulevaisuuden ekonomit valikoidaan? Kauppatieteellisen koulutuksen hakijat, pääsijät ja opiskelijavalintojen kehittäminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 76. Helsinki: Opetusministeriö. 176 s. tiivistelmä.
Honkanen, P. 1999. Lainsäätäjä Jumalan armosta? Yhteiskunta koulutuskomiteoiden mietinnöissä 1856-1996. RUSEn julkaisuja 2. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. väitöskirja. 243 s. tiivistelmä.
Hyyppä, H. 1999. Varanto varastossa. Koulutus sivistää, jalostaa ja varastoi joutoväkeä. RUSEn julkaisuja 3. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. väitöskirja. 282 s. tiivistelmä.
Kivinen, O. 1999. Koulutuksen kehityskaari — valikoidun yläluokan etuoikeudesta koko kansan kulutushyödykkeeksi. In: Latikka A.-M. (ed.) Puoli vuosisataa. MMM Juhlakirja. Otava. Keuruu, 200-203.
Kivinen, O. & Nurmi, H. 1999. Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa. Tieteessä tapahtuu 17 (4): 36-39. linkki.
Klemelä, K. 1999. Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 420 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 48. tiivistelmä.
Nyyssölä, K. & Pajala, S. 1999. Nuorten työura. Helsinki: Gaudeamus. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. & Aaltonen, S. 1999. Työ ja koulutustarve. Aikuisväestön lisäkoulutustarpeet työelämässä. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 70. Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
Ahola, S. 1998. Matkalla akateemisten heimojen keskuudessa. Sosiologia 35 (4): 326-327.
Ahola, S. & Nurmi, J. 1998. Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikoituminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 54. Helsinki: Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
Kivinen, O. 1998. Rouva paratkoon. Yhteiskuntapolitiikka 63 (5-6): 488-489. linkki.
Kivinen, O. 1998. Tohtorikoulutus kansainväliseen vertailuun. Yliopistotieto 26 (4): 36-39.
Kivinen, O. 1998. Ikuisen oppimisen evankeliumi. In: Silvennoinen, H. & Tulkki, P. (eds.) Elinikäinen oppiminen. Helsinki & Tampere: Gaudeamus, 175-193.
Kivinen, O. & Peltomäki, M. 1998. Työpaikalla vai koulunpenkillä? Oppisopimus Suomessa 1600-luvulta 1990-luvulle. Janus 6 (1): 34-50.
Kivinen, O.; Tulkki, P.; Metsä-Tokila, T. & Hyvönen, E. 1998. Työperäiseen koulutukseen. Neljän maan vertailu ja Suomen malli. RUSEn julkaisuja 1. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto.155 s. tiivistelmä.
Koivisto, J. 1998. Professorit järjestykseen. Kasvatustieteen virantäytöt 1970- luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 248 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 45. tiivistelmä.
Nurmi, J. 1998. Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. väitöskirja. 187 +12 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 43. tiivistelmä.
Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1998. Tärkeintä on voitto ja palkinnot. Tiedepolitiikka 1: 41-50.
Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1998. Suurtyöttömyys ja vastavalmistuneen vaihtoehdot. Kasvatus 3: 267-279.
Silvennoinen, H. & Tulkki, P. (toim.) 1998. Elinikäinen oppiminen. Helsinki: Gaudeamus. 251 s. tiivistelmä.
Ahola, S. 1997. Tarvitseeko postmoderni oman sosiologisen teorian? Sosiologia 34 (1): 64-66.
Ahola, S. & Nurmi, J. 1997. Ammattikorkeakoulu tuli - mitä korkeakoulutuksen kentässä tapahtui? In K. Nyyssölä & T. Saarinen (eds.): Näkökulmia korkeakoulutuksen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportti 41, pp. 139-161. Turku:Turun Yliopisto.
Hedman, J. & Hyyppä, H. 1997. Korkeakoulutuksen alueellinen tuotto. Teoksessa: Nyyssölä K. & Saarinen T. (toim.): Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, Raportti 41. Turku: Turun yliopisto. 163-181.
Kivinen, O. 1997. Nuoret ja koulutuspolitiikka. Suomen nuorisopolitiikan maatutkinta. Opetusministeriö. Euroopan neuvosto, 96-101.
Kivinen, O. 1997. Valtakunnallisesta paikalliseen koulutuksen ja työn yhteensovittamiseen. In: M. Ahtee and M. Rossi (eds.) Kohti koulutuksen ja työelämän moninaisuutta. Yliopistopaino. Helsinki, 39-43.
Kivinen, O. 1997. Asiantuntevaan asiantuntemattomuuteen. Tiedepolitiikka 22 (1): 37-45. linkki.
Kivinen, O. & Ahola, S. 1997. Kireän hakukilvan opiskelijavalinnat. Yliopistotieto 25 (3): 14-19.
Kivinen, O. & Metsä-Tokila, T. 1997. Nuori, mutta kokenut tohtori - miltei mahdoton yhtälö. Yliopistotieto 25 (2): 56-59.
Kivinen, O.; Lehti, H. & Metsä-Tokila, T. 1997. Tohtoroitumisen ilot ja kirot. Tutkijankammiosta työelämään. Research Unit for the Sociology of Education (RUSE). Research report 40.Turku: University of Turku.
Laiho, I. 1997. Mestareiden opissa. Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen. väitöskirja. 281 + 29 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 42. tiivistelmä.
Ahola, S. 1996. Different but Equal - eli mikä ammattikorkeakoulussa on erilaista. In J-P. Liljander, (ed.): Erilaistuva korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 15.-16.8.1996 järjestetystä korkeakoulututkimuksen VI symposiumista. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, pp. 37-49.
Kivinen, O. 1996. Keskustelua kansalaisuudesta ja valtiosta. Tiedepolitiikka 21 (3): 51-53.
Kivinen, O. 1996. Kysymyksiä aikuiskoulutuksesta ja työttömyydestä. Aikuiskasvatus 16 (3): 165-170. linkki.
Kivinen, O. 1996. Sosiologian lukemisen taidosta ja kirjoittamisen vaikeudesta. In: T. Kyntäjä, A-M. Konttinen and P. Vänttinen (eds.) Sosiologiaa ajassa ja tilassa. Turkulaista sosiologiaa 70-vuotta. Sociological Research Reports B 30, Turku: University of Turku, 96-102.
Kivinen, O. 1996. Valtion rooli koulutusvaltiossa ja -politiikassa. In: M. Wiberg (ed.) Politiikan moninaisuus. Publications C 188, Turku: University of Turku, 140-156.
Orelma, A. 1996. Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa. väitöskirja. 259 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 36. tiivistelmä.
Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1996. Yliopistojen ja koulutusalojen työmarkkinaprofiilit. Teoksessa Erilaistuva korkeakoulutus (toim. Liljander, J-P.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 111-126.
Tulkki, P. 1996. Valtion virka vai teollinen työ? Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939. väitöskirja. 351 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 38. tiivistelmä.
Ahola, S. 1995. Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. väitöskirja. 203 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 30. tiivistelmä.
Kivinen, O. 1995. Yliopisto, tutkimus ja tutkimusyliopisto. Korkeakoulutieto 22 (1): 7-12.
Kivinen, O. 1995. Opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun yhteys - kirkas utopia yliopiston harmaassa arjessa. In: M.Wiberg (ed.) Yliopisto uusiksi. Tampere: Gaudeamus Kirja, 155-171.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (Ed) Kasvatussosiologia, 67-106.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuksen periytyvyys - Nuorten koulutus ja tasa-arvo Suomessa. SVT, Education 1995:4. Statistics Finland. 153 pages.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Korkeakoulutuksen kahtiajako. Janus 3 (2): 97-116.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuserojen pysyvyys. Sosiologia 32 (2): 90-105.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Mitä aikuiskasvatustutkimus on. Aikuiskasvatus 15 (4): 255-264. linkki.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Vertailevan korkeakoulututkimuksen metodologisia haasteita. In: I. Nieminen (ed.) Menetelmävalintojen viidakossa. Department of Education. Publications B 13, Tampere: University of Tampere, 227-244.
Kivinen, O.; Rinne, R.; Järvinen, M.-R.; Koivisto, J. & Laakso, T. 1995. Koulutuksen säätelyjärjestelmät Euroopassa - kuuden maan lainsäädäntö-, ohjaus- ja säätelyjärjestelmät. Opetushallituksen julkaisuja. Helsinki: Hakapaino Oy, 390 pages.
Kivinen, O. 1994. Massoittuvan korkeakoululaitoksen eriytyvä kehitys. In: O. Kivinen (ed.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 21. Turku: University of Turku, pp. 161-180.
Kivinen, O. 1994. Valtiovalta vetäytyy, markkinavoimat etenevät, mutta mitä korkeakoulut tekevät? In: O. Kivinen (ed.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 21. Turku: University of Turku, pp. 9-14.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Kansanopettajat ja kansalaiskuvan muutos 1800- ja 1900-luvuilla. In: M. Kuikka, S. Gladh, J. Kauranne and A. Lappalainen (ed.) Koulu ja menneisyys 1994. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 1994. Helsinki, pp. 73-105.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Korkeakoulutuksen kirjavoituminen. Kasvatus 25 (2): 124-136.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Tieteen kehto vai leipäpuu. Näköaloja korkeakoulupolitiikkaan. Helsinki: WSOY. 146 pages.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Korkeakoulujen aikuiskoulutus. In: R. Jakku-Sihvonen and P. Yrjöjä (toim.) Aikuiskoulutus 1900-luvun Suomessa. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy, 249-260.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Työelämän vaikutuksen ja koulutuksen arviointi. In: R. Jakku-Sihvonen, A. Räisänen & P. Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. Opetushallitus. Koulutuksen arviointi ja seuranta 2., pp. 91-101.
Nurmi, J. & Ahola, S. 1994. Sijoittumiskitka rakenteellisen laman työmarkkinoilla.Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1988-1992 valmistuneiden kandidaattien sijoittuminen ja työmarkkina-asema syksyllä 1990. Hallintoviraston julkaisusarja 2/1994. Turku: Turun yliopisto.
Nyyssölä, K. 1994. Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus. väitöskirja. 262 + 10 s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 20. tiivistelmä.
Rinne, R.; Kivinen, O. & Ahola, S. 1994. Eivätkö aikuiset kouluttaudu? Aikuiskasvatus 14 (2): 148-151.
Ahola, S. 1993. Aikuisten koulutuspreferenssit ja aikuiskoulutukseen osallistuminen. In P. Remes (ed.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Kivinen, O. 1993. Kankeasta järjestelmäkeskeisyydestä joustavaan koulutukseen. In: E. Asp and P. Hakkarainen (eds.) Innovaatioilla tulevaisuuteen. University of Turku. Sociological Research Reports B 26, pp. 179-190.
Kivinen, O. 1993. Työ- ja koulutusmarkkinoiden toiminta - haaste Ey koulutuspolitiikalle. Aikuiskasvatus 13 (1): 21-29.
Kivinen, O. 1993. Tarvitseeko kaikkia kouluttaa 2000-luvulla? In: Tulevaisuuskuvia Suomen koulutuksesta. Maanantaiseura. Helsinki, 16.
Kivinen, O. 1993. Yliopiston ydin on tieteellinen työ. Korkeakoulutieto 1: 9-15.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Koulutus ja hyvinvointivaltion näköalat. Kasvatus 24 (1): 7-16.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Laitostunut koulutus ja 2000-luvun haasteet. Suomi 2020. Visioita kansakunnan tulevaisuudesta, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, pp. 93-108.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Korkeakoululaitoksen erilaistuminen ja työelämä: reunamerkintöjä korkeakoulupolitiikan maatutkintaa varten laadittuun taustaraporttiin. Helsinki: Opetusministeriö. 1993.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Koulutuksella työttömyysluvut laskuun. Aikuiskoulutuksen maailma 1/93: 14-15.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Onko Yliopistolla varaa amatöörijohtajiin. Kanava 21 (2): 99-101.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja aikuiskoulutuksen mahdollisuudet. In: P. Remes (toim.) Aikuisen positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja, 33-48.
Kivinen, O. & Tulkki, P. 1993. Ammattikorkeakouluja koskeva tutkimus täydessä käynnissä. Kokeiluposti 1: 12-14.
Kivinen, O.; Hypen, K. & Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. University of Turku. Research Unit for the Sociology of Education. Report 14. Turku. 131 pages.
Kivinen, O.; Järvinen, M. & Rinne, R. 1993. Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkoston uudelleenjärjestely. Research Unit for the Sociology of Education. Report 16. Turku: University of Turku. 160 pages.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Ketonen, K. 1993. Yliopiston huomen - korkeakoulupolitiikan historiallinen suunta Suomessa. Helsinki: Hanki ja Jää. 278 pages.
Silvennoinen, H. 1993. Aikuiskoulutus ja työttömyys. Tilastokeskus. Koulutus1999/3. Helsinki. tiivistelmä.
Kivinen, O. 1992. Jähmettynyt koulutusjärjestelmä muuttuvassa maailmassa. Dixit. 1: 4-6.
Kivinen, O. 1992. Korkeakoulutuksen nykytila ja tulevaisuus. Tiedepolitiikka 17 (4): 35-40.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Korkeakoulun panokset ja tuotokset. Kasvatus 23 (1): 62-71.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Oppivelvollisuudesta kestävään koulutususkoon: suomalaiset koulutusjärjestelmässään. In: M. Rahikainen (ed.) Suuri muutos - suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 81-87.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Tarvitseeko lastenkasvatus korkeakoulutettuja ammattilaisia? In: J. Kinos (ed.) Kirjoituksia lastentarhanopettajakoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta. Turkulaisten artikkeleita lastentarhanopettajakoulutuksen 100-vuotisjulkaisuun. Department of Education. Publications B 36. Turku: University of Turku, pp. 18-27.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Kansallinen korkeakoulupolitiikka Euroopan Yhteisössä. Kommentteja muistioon EY:n korkeakoulupolitiikasta. In: M. Huusko & O. Kinttula (toim.) Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. SYL, 16-22.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Koulutus yhteiskunnallisena tehtävänä. In: A. Manninen (toim.) Tuloksellisuus ammatillisessa koulutuksessa. Suomen kaupunkiliitto. Helsinki, 74-82.
Kivinen, O.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1992. Aikuiskoulutus 2000. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve, tarjonta ja kysyntä Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto, Satakuntaliiton Sarja A:196, Pirkanmaan liitto Sarja D:9. RUSE.
Ahola, S.; Kankaanpää, A.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Aikuiskoulutuksen tarpeet ja tavoitteet. Aikuiskasvatus 11 (2) : 128-129.
Kivinen, O. 1991. Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen. Hyvinvointikatsaus 2 (2): 35-40.
Kivinen, O. & Ketonen, K. 1991. Mitä ja miten investoida korkeakoulutukseen. Tiedepolitiikka 16 (3-4): 57-60.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Kotitausta viitoittaa koulutien. In: Koulutus (Education in Finland 1991). Statistics Finland. Koulutus ja tutkimus 1991:11, pp. 189-196.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (ed.) Kasvatussosiologian perusteet. pp. 53-84. WSOY. Juva. 1991.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Kouluelämä ja elämän koulu. Mielenterveysseura.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutussosiologian asema ja tieteenteon pyyteettömyys. Kasvatus 22 (2): 161-162.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Opiskelijoiden aikuistuminen ja korkeakoulujen avautuminen. Aikuiskasvatus 11 (1): 24-32.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Suurta ja repaleista: matkakuvia AERAsta. Kasvatus 22 (4): 351-353.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1991. Ammattirakenteet 2000. Tutkimus ammattirakenteiden muutossuunnista Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 1991. Turku. 327 pages.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Naumanen, P. 1991. Aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliset lähtökohdat. Publications of the Center for Extension Studies. University of Turku:Turku. 182 pages.
Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1991. Koulutussuunnittelun kiemurat. Kasvatus 22 (1): 47-56.
Ahola, S. 1990. Valikoitumisen primaari- ja sekundaariefektit. In E. Asp & P. Hakkarainen (eds.): Sosiologian tutkimuslinjoja. Sosiologian tutkimuksia B 20, Turku: Turun yliopisto, 7-21.
Ahola, S. 1990. Korkeakoulutukseen valikoituminen. Selvitys Turun yliopistoon vuosina 1980-1986 kirjoittautuneiden opiskelijoiden sosiaalitaustoista. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1990. Turku: Turun yliopisto.
Kivinen, O. 1990. Valtio, markkinat ja akateeminen yhteisö: korkeakoululaitoksen tilan ja tulevaisuuden kansainvälistä vertailua. In: O. Kivinen (ed.) Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83, 75-104. Turku: University of Turku.
Kivinen, O. 1990. Yhtä koulua ikä kaikki. Schola longa vita brevis. In: R. Kemppainen & H. Räsänen (toim.) Kasvua sivistykseen. Kansallinen sivistysliitto ry ja Porvarillinen Varhaisnuorisoliitto ry, 157-168.
Kivinen, O. & Ahola, S. 1990. Miten tutkia työn arvostusta sinänsä? Nuorisotutkimus 8 (2): 30-34.
Kivinen, O. & Kinos, S. 1990. Suomalainen oppiaika. Koulu ja menneisyys XXVIII. Kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, 106-146.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Miten koulu käyttää symbolista valtaansa. Mielenterveys 29 (5): 7-11.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Mitä yliopisto tänään. Korkeakoulutieto 17 (3): 34-36.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Mitä koulutus kestää. Ammatti ja koulutus 4: 8-10.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Korkeakoulujen täydennyskoulutuksen muuttuva asema osana uutta aikuiskoulutusstrategiaa. In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4. 1990. Turku: Turun yliopisto, 11-16.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Arvioita korkeakoulutuksen arvioinnista. Kasvatus 21 (5-6): 363-368.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Aikuiskoulutuksen näköalat ja korkeakoulujen täydennyskoulutus. In: O. Kivinen and Rinne, R. (eds.) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Research Unit for the Sociology of Education (RUSE). Research report 4, Turku: University of Turku, 139-151.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Korkeakoulupolitiikka ja kehittämisnäkymät. In: P. Määttä and M. Panhelainen (ed.) Korkeakoulupolitiikan korvesta ja valtateiltä. University of Jyväskylä. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja B 57, 97-109.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Yliopisto ja valtiousko. Tiedepolitiikka 15 (3): 35-42.
Kivinen, O.; Isoaho, H. & Rinne, R. 1990. Nuorten koulutus ja kotitausta 1985. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 171.
Kivinen, O. (toim.) 1990. Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83.Turku: University of Turku.
Ahola, S. 1989. Onko nuorisokoulu ratkaisu lukion ja ammattikoulutuksen ongelmiin? Kasvatus 20 (3): 242-247.
Ahola, S. 1989. Oppilasvirtojen kasaantuminen ja korkeakoulutukseen valikoituminen. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 1, 121-143. Turku.
Kankaanpää, A.; Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutus, työ ja aikuiskoulutus. Stratifikaationäkökulma ammatilliseen aikuiskoulutukseen. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.) Aikuiskasvatuksen 1. Tutkijatapaaminen – seminaariraportti. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampere: Tampereen yliopisto,144-154.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Yliopiston kehityspiirteitä 1980-luvulla. Tiedepolitiikka 14 (4): 41-48.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Työelämä, ennusteet ja koulutus sijoittajana. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, Helsinki, 7-9.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Rationaaliseen opetushallintoon. Kasvatus 20 (3): 231-235.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Opettajankoulutus keskusteluun. Kasvatus 20 (5): 418-422.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Itsehallinnon strategia ja korkeakoululaitos. Korkeakoulutieto 16 (3): 25-28.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutussosiologiseen korkeakoulututkimukseen. In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 7-10.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Korkeakoululaitoksen kehitys, ongelmat ja näkymät. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Turku: University of Turku. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1, 11-39.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Korkean tason koulutus remonttiin: Ammattikorkeakoulut käyntiin, tiedekorkeakoulut tehtäviinsä, nuorisokoulu ajateltava uudestaan. Opetusministeriön koulutuspoliittisen seminaarin raportti (February 13, 1989. Finlandia House.).
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutettuna työhön: tutkintojen ja työmarkkina-asemien kohtaaminen. In: O. Kivinen, Rinne, R. , Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 10-38.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Politiikan muutos eri maiden korkeakoulututkimukseen. Tarkoitetut ja tarkoittamattomat seuraukset. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1. Turku: University of Turku, 157-169.
Kivinen, O.; Hovi, R. & Rinne, R. 1989. Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspolitiikan oikeutus. Ammatillisen ja akateemisen koulutuksen oikeutusperustelujen muutokset suomalaisissa koulutusmietinnöissä 1860-luvulta 1980-luvun lopulle. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C 73. University of Turku.
Kivinen, O.; Hovi, R. & Rinne, R. 1989. Koulutusmietinnöt ja komitealaitos Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Hallinnon tutkimus 8 (2): 136-143.
Kivinen, O.; Kinos, S. & Rahkonen, P. 1989. Ajan henki ja lukukirjat suomalaisessa peruskoulutuksessa 1870-luvulta 1980-luvulle. Sociological research reports 121,Turku: University of Turku.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1989. Koulutuksen rajat ja rakenteet. Helsinki: Hanki ja Jää.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Mäntyvaara, J. 1989. Yliopiston toiminnalliset mekanismit ja muuttuva korkeakoulupolitiikka. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1. Turku: University of Turku, 93-109.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Silvennoinen, H. 1989. Kouluttamattomien aikuisten ammatilliselle koulutukselle työelämästä välittyvät ehdot. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.) Aikuiskasvatuksen 1. Tutkijatapaaminen – seminaariraportti. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampereen yliopisto:Tampere, 54-68.
Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Rinne, R. 1989. Käykö koko väestö koulutukseen. Sosiologia 26 (1): 47-56.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1989. Näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Kasvatus 20 (6): 487-493.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Uusi aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. Opistolehti 65 (1).
Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Unohtuiko suunnitelmista aikuisen elämäntilanne? Opistolehti 65 (1): 8-9.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Työelämä, koulutus ja ennusteet. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6.148 s.
Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Ahola, S. & Rinne, R. 1989. Työpaikkakehityksen ennustaminen ja koulutussuunnittelu. Kansantaloudellinen aikakauskirja LXXXV, 1: 48-54.
Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Oppilasvirtojen sumat ja koulutuksen jatkuvuus. In: O. Kivinen, Rinne, R. , Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 131-149.
Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Väestön koulutus 2000: rakennemuutoksen koulutuspolitiikan arviointia. In: O. Kivinen, Rinne, R., Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 76-100.
Kivinen, O.; Heikkilä, E.-M.; Kurki, L. & Rinne, R. 1989. Korkeakoulujen rooli uudessa aikuiskoulutusstrategiassa: täydennyskoulutuksen kehitys. Aikuiskoulutuksen 1. Tutkijatapaaminen - seminaariraportti. Publications by the Department of Adult and Youth Education 25, pp. 208-222. University of Tampere: Tampere.
Ahola, S. 1988. Koulutusvirtojen kasaantuminen. Kasvatus 19 (6): 492-501.
Kivinen, O. 1988. Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C:67. University of Turku.
Kivinen, O. 1988. Koulutus kulttuuripääomana. Kasvatus 19 (6): 445-452.
Kivinen, O. 1988. Koulutusuudistus ylhäältä alkuun. Kasvatus 19 (5): 386-388.
Kivinen, O. 1988. Valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Politiikka 30 (4): 379-384.
Kivinen, O. & Ahola, S. 1988. Koulunpenkiltä työmarkkinoille – Nuorten ammattitoiveet ja todellisuus. Sosiaalinen aikakauskirja 82 (4): 23-33.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1988. Valikointi, koulutus ja työ. Kasvatus 19 (6): 502-517.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1988. Yliopistokysymys on koulutuskysymys. Yliopiston, kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen tarkastelua Jaakko Nummisen teoksen pohjalta. Kasvatus 19 (2): 128-135.
Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1988. Kasvatus 19 (6) 1988 Teemanumero/Special issue.
Kivinen, O.; Ahola, S. & Toivola, H. 1988. Nuorten valikoituminen ammattikouluttamattomiksi työnhakijoiksi. Kolmen työvoimatoimiston nuortenyksiköiden alle 20-vuotiaat asiakkaat ammatti- ja koulutusvalintojensa edessä. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 81, 1988. Helsinki: Ministry of Labour.
Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Rinne, R. 1988. Rakennemuutoksen koulutusstrategiat. Lähtökohtia ’uuden’ aikuiskoulutuksen tutkimukseen ja arviointiin. Turku: Sociological research reports 120.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Rinne, R. & Ahola, S. 1988. Aikuiskoulutuksen ’uuteen’ tulemiseen koulutussuunnittelun perinteisin menetelmin. Aikuiskasvatus 8 (4): 4-10.
Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1988. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä. In: I. Kokko (toim.) Työelämän ja koulutuksen suhteiden tutkimuksesta – projektikuvauksia. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita, 3. Helsinki, 9-18.
Ahola, S. 1986. Yhteiskuntatieteilijöiden työhönsijoittumisprosessi. Tutkimus Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1980-1983 valmistuneiden valtiotieteen kandidaattien työhönsijoittumisesta. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1986. Turku:Turun yliopisto .
Kivinen, O. 1986. Professionaalisuuden ulottuvuuksia yhteiskunnan ja terveydenhuollon näkökulmasta. Terveydenhoitaja, 3, 1986: 4-8.
Kivinen, O. 1986. Hoitotieteestä, hoitotieteen tutkimuksesta ja koulutuksesta. Sosiaalinen aikakauskirja 80 (1): 45-46.
Kivinen, O. 1986. Psykologinen asiantuntemus ja erityisluokkasiirrot 1910-1985. Psykologia 21 (5): 335-341.
Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1986. Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja –oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985. Sosiologia 23 (4): 295-311.
Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1986. Sukupuolen ja poikkeavuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset luokitukset koulussa. Kasvatus 17 (5): 380-394.
Kivinen, O. 1985. Yhteiskunnallinen valikointi, koulun käytännöt ja poikkeavuuden tuottaminen. Sosiaaliviesti 4: 7-13.
Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1985. Poikkeavuuden tuottamisesta koulussa. Kasvatus 16 (2): 87-92.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1985. Koulu toimintaympäristönä. Psykologia 20 (4): 323-328.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1985. Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen. Sosiologia 22 (2-3): 197-205.
Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1985. Sairaanhoitajan työ: tutkimus erikoissairaanhoitajan, sairaanhoitajan ja apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 112.Turku: University of Turku.
Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1985. Sairaanhoito työnä ja ammattina. Sosiaalinen aikakauskirja 79 (5): 18-20.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Kivirauma, J. 1985. Koulun käytännöt: koulutussosiologinen tarkastelu. Turku: University of Turku. Department of Education. Publications A:105.
Kivinen, O. 1984. Terveydenhuollon professio-ihanteet. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 8-14.
Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Terveydenhuoltoalan ammattianalyysitutkimus: esimiestutkimus ja teoreettiset perusteet. Sociological research reports 110. Turku: Turun yliopisto, 71 s.
Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Terveydenhuoltoalan ammatit analysoidaan. TEHY, 4 (3): 50-51.
Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Kuluttavan ihmissuhdetyön ongelmat. Mielenterveys 24 (6): 11-15.
Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Burn out-ilmiö sosiaalityössä. Sosiaaliturva 72 (7): 350-351.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1984. Kulttuuris-sosiologisia näkökulmia kasvatukseen. Kasvatus 15 (4): 252-260.
Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1984. Apuhoitajan ammatti ja työ terveydenhuollossa. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 32-33.
Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1984. Lähi- ja perushoitajan työ: tutkimus apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 111. Turku: University of Turku.
Kivinen, O.; Rinne, R. & Kivirauma, J. 1984. Lähtökohtia peruskoulutuksen yhteiskunnallis-historiallisen muotoutumisen tutkimiseen. Department of Education. Publications B:11.Turku: University of Turku.