Metodologinen relationalismi ja pragmatismi

Klassinen amerikkalainen pragmatismi myöhempine kehityssuuntauksineen (relationaalinen metodologia) on noussut professori Osmo Kivisen johdolla yhdeksi RUSEn pysyvistä tutkimusteemoista. Erityisesti John Deweyn filosofia on ollut keskeinen lähtökohtana RUSEn pragmatistisessa tutkimuksessa ja relationaalisen metodologian kehittämistyössä. Deweyn ajatukset tekemällä oppimisesta ovat edelleen ajankohtaisia.

 

Yksi kehittämiskohde on yhteiskuntatieteellinen tutkimusmetodologia pragmatistisen ajattelun varassa (C. S. Peirce, William James, John Dewey, G. H. Mead, Richard Rorty, Hilary Putnam) Lähtökohta on, että kaikki tieteellinen tiedonhankinta on ongelmanratkaisua. Tutkimus on vastaamista/vastausten etsimistä tarkasti asetettuihin ja empiirisesti operationalisoitavissa oleviin yksiselitteisiin tutkimuskysymyksiin. Päämääränä on löytää kulloinkin relevantit sosiaaliset mekanismit mahdollistamaan tapantumakulkujen kausaalisen selittämisen.

 

 

Julkaisut

Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2020. Updating Dewey’s Transactional Theory of Action in Connection with Evolutionary Theory. In: C. Morgner (Ed.) Rethinking Relations and Social Processes: J. Dewey and the notion of 'trans-action'. Palgrave Studies in Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, pp 195–222. Online first 10 October 2019. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2019. Evolutionary understanding of the human mind and learning – in accordance with transactional naturalism and methodological relationalism. Physics of Life Reviews 31: 32-43. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta. Niin&Näin Nro 99 (4): 79-86.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Pragmatist Methodological Relationalism in Sociological Understanding of Evolving Human Culture. In: Dépelteau F. (eds) The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, p. 119-141. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-66005-9_6.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Relationalism. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology, (Eds.) G. Ritzer and C. Rojek. Published by John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosr090.pub2. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. The Evolution of Homo Discens: Natural Selection and Human Learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 48 (1): 117–133. linkki.
Kivinen, O.; Piiroinen, T. & Saikkonen, L. 2016. Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2015. Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52 (1): 4–18.
Piiroinen, T. 2014. For ''Central Conflation'': A Critique of Archerian Dualism. Sociological Theory 32 (2): 79-99. linkki.
Piiroinen, T. 2014. Three Senses of “Emergence”: On the Term’s History, Functions, and Usefulness in Social Theory. Prolegomena: Journal of Philosophy 13 (1): 141–161. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2013. Human Transaction Mechanisms in Evolutionary Niches—a Methodological Relationalist Standpoint. In: F. Dépelteau & C. Powell: Applying Relational Sociology: Relations, Networks, and Society. New York: Palgrave Macmillan, 83-100. linkki.
Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. 315. s. tiivistelmä. linkki. RUSE-raportti 79.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2012. On the Distinctively Human: Two Perspectives on the Evolution of Language and Conscious Mind. Journal for the Theory of Social Behaviour 42 (1): 87-105. linkki.
Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2012. Some research threads in sociology of higher education in Finland. In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues, Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 49–66. linkki.
Piiroinen, T. 2011. Emergentit tasot deweyläisen pragmatistin näkökulmasta. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 136-165.
Kivinen, O. 2011. The Philosophy of Society? The Relevance of Searlean Social Ontology for Social Sciences. In: E. Kahla (Ed.) Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia. Aleksanteri Series 1/2011, Helsinki: University of Helsinki, pp. 38–61.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2010. Hacia un relacionalismo pragmático metodológico: De una filosofización de la sociología a una sociologización de la filosofía. CS: Indagaciones y perspectivas en Psicología Social. Número 5 (Enero-Junio de 2010): 263–294.
Kivinen, O.; Kilpinen, E. & Pihlström, S. 2008. Johdanto In: Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (eds.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 7–17.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2008. Kehollisesta osaamisesta kielelliseen tietoon: Metodologinen relationalismi ja pragmatismin perintö. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & S. Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 185–208.
Kivinen, O.; Kaipainen, P. & Hedman, J. 2008. Towards Relational Social Sciences – A Bourdieuan/Pragmatist Viewpoint to Inquiry. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 169-174. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä. Vastine Tuukka Kaidesojalle. Sosiologia 44 (3): 250-252. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Sociologizing Metaphysics and Mind: A Pragmatist Point of View on the Methodology of the Social Sciences. Human Studies 30 (2): 97–114. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi. Sosiologia 44 (2): 95–108. linkki.
Kivinen, O. 2006. Habitukset vai luontumukset? Pragmatistisia näkökulmia bourdieulaisittain objektiiviseen sosiologiatieteeseen. In: S. Purhonen & J.P. Roos (eds.) Bourdieu ja minä. Tampere: Vastapaino, 227-266.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. On the Limits of a Realist Conception of Knowledge: A Pragmatist Critique of Archerian Realism. The Sociological Review 54 (2): 224–241. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy. Philosophy of the Social Sciences 36 (3): 303–329. linkki.
Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2004. The Relevance of Ontological Commitments in Social Sciences: Realist and Pragmatist Viewpoints. Journal for the Theory of Social Behaviour 34 (3): 231–248. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2003. From constructivism to a pragmatist conception of learning. Oxford Review of Education 29 (3): 363-375. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2003. Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin. Psykologia 38 (1): 4-11. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2002. Even Higher Learning Takes Place by Doing: from postmodern critique to pragmatic action. Studies in Higher Education 27 (4): 419-430. linkki.
Kivinen, O. 2002. Higher Learning in an Age of Uncertainty. From Postmodern Critique to Appropriate University Practices. In: O. Fulton & J. Enders (Eds.) 2002. Higher Education in a Globalizing World – International Trends and Mutual Observations. A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler. Higher Education Dynamics Vol 1. AA Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 191-206.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Korkeakoulutuksessakin opitaan tekemällä. Postmodernista yliopistokritiikistä pragmatistiseen toimintaan. Yhteiskuntapolitiikka 66 (5): 403-414. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa. Sosiologia 38 (4): 249-259. linkki.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY. 196. s. tiivistelmä.